×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Genel Bilgi
Genel Bilgi


Başkanlığımız,


a) İlgili Mevzuatlar çerçevesinde, Üniversitede insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapılması, personel ve özlük hakları konularındaki görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi.

b) Üniversitemizin kadrolu, sözleşmeli, 4/D’li personellerinin dolu-boş kadrolarının tahsis-tenkis işlemleri, ilgili kurumlardan izin alınması, kadro aktarma işlemleri, kimlik, sicil, disiplin, arşiv, terfi, tayin, atama, görevlendirme, intibak, yıllık, sıhhi, mazeret ve ücretsiz izinler, emeklilik, Sosyal Güvenlik İşlemleri işe giriş, işten ayrılış, hak sahipliğine giriş-çıkış işlemleri ile personele ilişkin her türlü istatistiki bilgilerin tutulması ve ilgililerin hizmetine sunulması, Web Sitesinde gerekli duyuruların yapılması, Rektörlüğe bağlı personellerin maaş, yolluk, tahakkuk ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi, idari personelin hizmet öncesi, hizmet içi eğitim, temel eğitim, açıktan atama uyum eğitimi ve görevde yükselme eğitimi programlarının düzenlenmesi ve uygulanması işlemlerinin ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirilmesi.

Yetkileri

Birimimiz İşlem tesis ederken yetkilerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer Kanunlar ve ilgili Yönetmeliklerden almaktadır.

Sorumlulukları

Görev ve yetkilerin yerine getirilmesinden sorumludur.

 Değerler, 

Şeffaflık; Faaliyetlerimiz iç ve dış paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirecektir.

Hesap verebilir olmak; Her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.

Çalışanlar arasında işbirliği, dayanışma ve paylaşma; Başkanlığımız çalışanları; işbirliği, dayanışma, paylaşma ve uyum içerisinde iş ve işlemlerini yürütür.

Gelişime ve Değişime açık olmak; Personelimiz yenilikçi, değişime açık ve gelişim odaklıdır.

 Hedefler, 

  • Akademik kadroları güçlendirmek, nitelik ve niceliğini artırmak.
  • Üniversitemiz birimlerinin idari personel ihtiyacına yönelik planlama yapmak.
  • İdari birimlerimizde görev yapan personelin kariyerini etkili bir şekilde yönetmek.
  • Fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması ve Kurumsal kültürün yerleştirilmesi.
  • Kişisel ve mesleki gelişim ile işteki verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

 İstatistiki Bilgiler

Başkanlığımız 1 Daire Başkanı 2 Şube Müdürü 5 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Büro Personeli olmak üzere toplam 9 personel ile hizmet vermektedir.